Firma LavaVision realizowała od 1 kwietnia 2019 do 30 września 2021 projekt pt.: „Smart Kodowanie – Opracowanie modułów interaktywnych oraz metodyki nauczania algorytmiki na podłodze interaktywnej z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej metodyki nauczania dzieci programowania w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym z wykorzystaniem stworzonego przez firmę LavaVision urządzenia wielofunkcyjnej podłogi interaktywnej sterowanej za pomocą ruchu oraz pisaków świetlnych.

Planowanym efektem projektu jest zbiór modułów interaktywnych oraz metodyk nauczania, które wspomogą proces edukacji programowania z wykorzystaniem różnych form interakcji oraz trybu rzeczywistości rozszerzonej na podłodze interaktywnej.

Wartość projektu: 2 109 534,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 650 209,33 PLN.